Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

STYPENDIUM SZKOLNE

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”, ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - art. 8 ust. 3-13, ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/359/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.03.2008 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98).

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy przede wszystkim złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny. Wniosek może złożyć:

1.     rodzic/opiekun prawny;

2.     pełnoletni uczeń;

3.     dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu  prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

 Kto może otrzymać stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających – dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie to przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Chorzów uczniom zamieszkałym na terenie Chorzowa.

http://www.opschorzow.pl/inne-1/stypendia-szkolne.html

UCHWAŁA NR XXXIX/715/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/4840/oryginal/akt.pdf

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

do tego tekstu dołączyć link https://kuratorium.krakow.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2017-2018/

Zapomogi losowe
Zapomogi losowe są rozpatrywane przez Szkolną Komisję i przyznawane uczniom znajdującym się
w trudnej  sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny ma charakter
doraźny. Uczeń może ubiegać się o zasiłek uzasadniającego jego przyznanie.

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech