Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

Kierunki kształcenia w Technikum Ekonomicznym od 2012 roku

Technikum Ekonomiczne jest szkołą ponadgimnazjalną łączącą kształcenie ogólne z kształceniem zawodowym.

W Technikum Ekonomicznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształcenie zawodowe odbywa się w trzech zawodach:

 • technik ekonomista - symbol zawodu: 331403
 • technik logistyk - symbol zawodu: 333107
 • technik obsługi turystycznej - symbol zawodu: 422103

Od 2013 roku wprowadzamy nowy zawód:

 • technik spedytor - symbol zawodu: 333108

 

Nauka w 4-letnim technikum umożliwia:

 • zdanie egzaminu maturalnego
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych
 • otrzymanie "Europass - Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe" - dokumentu wydawanego w języku polskim i języku angielskim opisującego profil umiejętności i kompetencji oraz zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życiaw warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowaniana zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach

 

TECHNIK EKONOMISTA

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

 • K1:Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • K2:Prowadzenie rachunkowości

Cele kształcenia w zawodzie:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • obliczanie podatków
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenie rachunkowości
 • wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdańz działalności podmiotów prowadzących działalnośćgospodarczą

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczenie wynagrodzeńi danin publicznych

Program nauczania dla zawodu technika ekonomistyumożliwia:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkolewyższej,
 • uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych:technika ekonomisty, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywaniaczynności i prac zawodowych pracowników zatrudnionychna średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organach administracji publicznej,
 • samozatrudnieniepoprzez podjęcie działalnościgospodarczej,
 • wykształcenie "przydatności do zatrudnienia" w Unii Europejskiej.

W edukacji zawodowej organizowana jest praktykazawodowa, która ma postać:

 • praktyki w Firmie Symulacyjnej (2 godziny zajęć tygodniowo w grupach w klasie 2) na podstawie szkolnego programu autorskiego wprowadzonego po zakończeniu innowacji pedagogicznej;
 • praktyki 4-tygodniowej w klasie 3 w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach budżetowych organizowanej w kraju lub za granicą w ramach programu Leonardo da Vinci - Mobilność IV T (20 dni roboczych)

Absolwent może wykonywać następujące zawody:technik ekonomista, urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, sekretarka, spedytor, pośrednik prac.

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

 • K1:Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • K2: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • K3: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w  jednostkach organizacyjnych

Cele kształcenia w zawodzie:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie zapasami
 • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową
 • zarządzanie gospodarką odpadami
 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Program nauczania dla zawodu technika logistykaumożliwia:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkolewyższej,
 • uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych:technika logistyka, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywaniaczynności i prac zawodowych pracowników zatrudnionych w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego
 • samozatrudnieniepoprzez podjęcie działalnościgospodarczej,
 • wykształcenie "przydatności do zatrudnienia" w Unii Europejskiej

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w "Laboratorium edukacji zawodowo - językowej" wyposażonym w specjalistyczne systemy informatyczne stosowane w transporcie i spedycji.

W edukacji zawodowej organizowana jest praktykazawodowa, która ma postać 4-tygodniowej praktyki w klasie 3 w specjalistycznej firmie logistycznej.

Absolwent może wykonywać następujące zawody: technik logistyk, specjalista ds. pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego, ekspedytor.

 

TECHNIK SPEDYTOR

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

 • K1:Organizacja i nadzorowanie transportu
 • K2:Obsługa klientów i kontrahentów

Cele kształcenia w zawodzie:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

Program nauczania dla zawodu technika spedytoraumożliwia:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkolewyższej,
 • uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych:technika spedytora, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywaniaczynności i prac zawodowych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego
 • samozatrudnieniepoprzez podjęcie działalnościgospodarczej,
 • wykształcenie "przydatności do zatrudnienia"  w Unii Europejskiej

W edukacji zawodowej organizowana jest praktykazawodowa, która ma postać

4-tygodniowej praktyki w klasie 3 w specjalistycznej firmie spedycyjnej.

Absolwent może wykonywać następujące zawody:  technik spedytor, specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu, agent klarujący, eksploatator portu, dyspozytor transportu samochodowego, ekspedytor, odprawiacz pociągów

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

 • K1:Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • K2:Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Cele kształcenia w zawodzie:

 • organizowanie działalności turystycznej
 • organizowanie imprez i usług turystycznych
 • obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczanie imprez i usług turystycznych

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznejumożliwia:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkolewyższej,
 • uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych: technik obsługi turystycznej, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywaniaczynności i prac zawodowych pracowników zatrudnionychw biurach i agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji publicznej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach turystycznych, domach wczasowych oraz w działach socjalnych
 • podjęcie działalnościgospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych,
 • wykształcenie "przydatności do zatrudnienia" w Unii Europejskiej.

Program kształcenia w zawodzie obejmujepraktykęzawodową, w wymiarze 12 tygodni organizowaną w następujących formach:

 • praktyki w Firmie Symulacyjnej (4 godziny zajęć wtygodniu w grupach w klasie 1 i w klasie 2)
 • praktyki 4-tygodniowej w klasie 3 w biurach podróży w kraju lub za granicą w ramach programu Leonardo da Vinci - Mobilność IV T

Absolwent może wykonywać następujące zawody: technik obsługi turystycznej, sekretarka, pracownik biurowy, kasjer walutowy, kasjer kolejowy, kasjer lotniczy, pracownik informacji turystycznej, stewardessy, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny górski, przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy.

 

 

 

 

 

Kierunki kształcenia do 2011 roku

 

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą następujące typy szkół:

Technikum Ekonomiczne

W Technikum Ekonomicznym kształcenie zawodowe odbywa się w trzech zawodach:

 • technik ekonomistana podstawie programu 341[02]/MEN/2008.05.20

 • technik logistyk na podstawie programu 342[04]/T, SP/MENiS/2004.07.20

 • technik obsługi turystycznej na podstawie programu341[05]/MEN/2008.02.07

Nauka w 4-letnim technikum umożliwia:

 • zdanie egzaminu maturalnego

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych

 • otrzymanie "Europass" -   Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe - dokumentu wydawanego w języku polskim i w języku angielskim opisującego profil umejętności i kompetencji oraz zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu

ZAWÓD TECHNIK EKONOMISTA

Program nauczania dla zawodu technika ekonomistyumożliwia:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkolewyższej,

 • uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych: technika ekonomisty, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 • zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywaniaczynności i prac zawodowych pracowników zatrudnionychna średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach,  instytucjach finansowych oraz organach administracji publicznej,

 • samozatrudnieniepoprzez podjęcie działalnościgospodarczej,

 • wykształcenie "przydatności do zatrudnienia" w Unii Europejskiej.

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

Podstawy ekonomii,

Prawo,

Ekonomika,

Rachunkowość,

Pracownia ekonomiczna,

Język obcy zawodowy,

Specjalizacja.

 

W edukacji zawodowej organizowana jest praktykazawodowa, która ma postać:

 • praktyki w Firmie Symulacyjnej - 2 godziny zajęć w tygodniu (w grupach)   na podstawie szkolnego programu autorskiego wprowadzonego po zakończeniu innowacji pedagogicznej;

 • praktyki 4-tygodniowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach budżetowych, organizowanej w kraju lub za granicą w ramach programu Leonardo da Vinci ? Mobilność IV T (20 dni roboczych).

Absolwent może wykonywać następujące zawody:

technik ekonomista, urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, sekretarka, agent celny, spedytor, pośrednik pracy.

 

ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

Program nauczania dla zawodu technika logistykaumożliwia:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkolewyższej,

 • uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych: technika logistyka, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 • zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności i prac zawodowych pracowników zatrudnionych działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego

 • samozatrudnieniepoprzez podjęcie działalnościgospodarczej,

 • wykształcenie "przydatności do zatrudnienia" w Unii Europejskiej.

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

Podstawy logistyki,

Gospodarka zapasami i magazynem,

Ekonomika logistyki,

Transport i spedycja,

Planowanie logistyczne,

Systemy logistyczne,

Gospodarka elektroniczna,

Laboratorium logistyczno - spedycyjne,

Laboratorium magazynowe,

Język angielski dla logistyków,

Język obcy dla logistyków.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w "Laboratorium edukacji zawodowo - językowej" wyposażonym w specjalistyczne systemy informatyczne stosowane w transporcie i spedycji.

W edukacji zawodowej organizowana jest praktykazawodowa, która ma postać 4-tygodniowej praktyki w specjalistycznej firmie logistycznej.

Absolwent może wykonywać następujące zawody:

technik logistyk, specjalista ds. pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, agent celny, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego, ekspedytor.

 

ZAWÓD TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznejumożliwia:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego uprawniającego do dalszego kształcenia w szkolewyższej,

 • uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych:technik obsługi turystycznej, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 • zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywaniaczynności i prac zawodowych pracowników zatrudnionychw biurach i agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji publicznej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach turystycznych, domach wczasowych oraz w działach socjalnych

 • podjęcie działalnościgospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych,

 • wykształcenie "przydatności do zatrudnienia" w Unii Europejskiej.

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

Podstawy turystyki,

Obsługa ruchu turystycznego,

Geografia turystyczna,

Ekonomia i prawo w turystyce,

Marketing usług turystycznych,

Obsługa informatyczna w turystyce,

Zajęcia praktyczne,

Język obcy zawodowy.

Program kształcenia w zawodzie obejmujepraktykęzawodową, w wymiarze 12 tygodni organizowaną w kraju lub za granicą w ramach programu Leonardo da Vinci - Mobilność IV T.

Edukacja w zawodzie technik obsługi turystycznej zapewni absolwentom umiejętność wykonywania następujących czynności:

 • Opracowanie programów i organizacja imprez turystycznych,

 • Dokumentowanie usług turystycznych: opracowanie ofert turystycznych, przyjmowanie zleceń, zamówień,, sporządzanie umów,

 • Rozliczanie usług turystycznych: kalkulacja kosztów ofert turystycznych, wystawianie faktur,

 • Organizowanie i obsługa kongresów, targów, zjazdów, konferencji,

 • Współpraca z przewodnikami, pilotami oraz przewoźnikami,

 • Marketing usług turystycznych.

 • Udzielanie informacji turystycznej,

 • Obsługa klientów.

 

Liceum Ogólnokształcące

 

Liceum Ogólnokształcące jest trzyletnią szkołą ponadgimnazjalną ogólnokształcącą umożliwiającą:

 • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

 • podjęcie studiów wyższych.

 • Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego umożliwia kontynuację kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach zgodnych z rozszerzeniem (np. rehabilitacja, fizykoterapia, ratownictwo medyczne) oraz w szkole policealnej.

Wykaz przedmiotów w liceum ogólnokształcącym:

Język polski

Język angielski

Język francuski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o kulturze

Matematyka

Fizyka i astronomia

Chemia

Biologia

Geografia

Podstawy przedsiębiorczości

Technologia informacyjna

Wychowanie fizyczne

Przysposobienie obronne

Godziny z wychowawcą

Religia / etyka

Szkoła Policealna

Szkoła policealna jest szkołą średnią zawodową o dwuletnim cyklu kształcenia, na podbudowie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum. Przygotowuje słuchaczy do uzyskania kwalifikacji zawodowej technika logistyka, po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Nauka trwa cztery semestry.

Program kształcenia zawodowego jest zestawem przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktyki zawodowej.

Szkoła umożliwia zdobycie tytułu zawodowego "technik logistyk".

 

Wykaz przedmiotów na kierunku technik logistyk:

 

Podstawy logistyki

Gospodarka zapasami i magazynem

Ekonomika logistyki

Transport i spedycja

Planowanie logistyczne

Systemy logistyczne

Gospodarka elektroniczna

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Laboratorium magazynowe

Język angielski dla logistyków

Język obcy dla logistyków

Praktyka zawodowa 4 tygodnie.

 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech