Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

Terminy zebrań rady pedagogicznej ZSE w roku szkolnym 2017/2018:

 

  1)         31.08.2017                    2)        13.09.2017

  3)        18.10.2017                     4)        22.11.2017

  5)        13.12.2017                     6)        09.01.2018

  7)         17.01.2018                    8)        Okres rekolekcji

  9)         23.04.2018                  10)       25.04.2018

11)       29.05.2018                    12)       18.06.2018

13)       26.06.2018

 Terminy spotkań z rodzicami :

13.09.2017 - zebranie informacyjno-organizacyjne

22.11.2017 - śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania - klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas Iva, IVb, IVc dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego)

13.12.2017 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr / końcowej dla klas IVa, IVb, IVc

09.01.2018 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr (klasy I - III)

05.04.2018 - zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB, IVC

25.04.2018 - śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania

29.05.2018 - konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania

 

Zebrania Rady Rodziców: 

1.     27.09.2017 -  godz.17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

2.     22.11.2017 -  godz.17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

3.     09.01.2018 -  godz. 17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

4.     25.04.2018 -  godz. 17:30  (gabinet dyrektora szkoły) 

5.     27.06.2018 -  godz. 17:30  (gabinet dyrektora szkoły)

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     31.08.2017

-        omówienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwał w sprawie  promocji

-        sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły

-        prezentacja wyników i wniosków z realizacji planu nadzoru - cz.II

-        analiza statystyczna wyników egzaminu maturalnego

-        zatwierdzenie „ Procedury korzystania z dziennika elektronicznego w Technikum Ekonomicznym”

-        wnioski do planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017 po przeprowadzonych zebraniach komisji , analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

-        prezentacja projektu kalendarza szkoły na rok 2016/2017 oraz  propozycji przydziału zadań dodatkowych

-        omówienie stanu przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego

-        sprawy bieżące

 

2.     13.09.2017

-        prezentacja Statutu CKZiU i Statutów poszczególnych szkół

-        wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowisk kierowniczych w CKZiU

-        wyrażenie opinii w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć

-        podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

-        opinia w sprawie organizacji pracy szkoły : zatwierdzenie kalendarza CKZiU na rok szkolny 2016/2017, składu zespołów problemowych oraz przydziału zadań dodatkowych

-        prezentacja i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2016/2017

-        przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017.

-        prezentacja harmonogramu egzaminów zewnętrznych oraz harmonogramu egzaminów próbnych

-        sprawy bieżące

 

3.     18.10.2017

-        zatwierdzenie „Planu doskonalenie nauczycieli  CKZiU w Chorzowie na rok szkolny 2016/2017”

-        nowelizacja wewnątrzszkolnych dokumentów

-        prezentacja projektu dokumentu : „ Koncepcja pracy CKZiU w Chorzowie na lata 2016-2020”

-        szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN

  

4.     22.11.2017

-        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego, słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-        analiza i ocena stanu wyposażenia materialno – technicznego szkoły

-        wnioski do planu finansowego na rok następny

-        analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych, propozycje działań naprawczych

-        sprawy bieżące

 

5.     13.12.2017

-        omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników końcowych z zakresu kształcenia zawodowego uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych/końcowych  ocen klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

 

6.     09.01.2018

-             omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-             podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-             podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz promocji na semestr programowo wyższy

-             egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych

-             omówienie wyników egzaminów próbnych

-             sprawy bieżące

 

7.     17.01.2018

-        analiza wyników nauczania i zachowania  za I semestr, uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze

-        ocena realizacji planu pracy CKZiU i planu nadzoru pedagogicznego za I semestr

-        analiza stanu bezpieczeństwa w szkole ( m.in. przyczyny wypadków )

-        analiza stanu zdrowotnego i kondycji psychofizycznej uczniów

-        sprawy bieżące

 

8.     okres rekolekcji

-        szkolenie rady pedagogicznej

-        szkolenia w ramach komisji przedmiotowych

 

9.     23.04.2018

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych , ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

 

10.  25.04.2018

-        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-        organizacja egzaminów zewnętrznych

-        projekt arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

-        sprawy bieżące

 

11.  29.05.2018

-        opinia w sprawie programów nauczania na nastepny rok szkolny

-        omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej

-        analiza przewidywanych ocen rocznych

-        sprawy bieżące

 

12.  18.06.2018

-        omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego

-        uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, podjęcie uchwał o promocji uczniów oraz o promocji z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        organizacja egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy   Liceum dla  

-        Dorosłych oraz promocji na semestr programowo  wyższy

-        egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych

 

13.  26.06.2018

-        analiza wyników klasyfikacji rocznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym

-        podsumowanie pracy zespołów zadaniowych, wnioski do dalszej  pracy

-        sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

-        rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech