Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W CHORZOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  04.09.2017

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE -  04.09.2017

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr V - 04.09.2017

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VI - 17.01.2018

3.     SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (system zaoczny):

1)     semestr  I, semestr  III - 09.09.2017

2)     semestr  II, semestr  IV - 17.01.2018

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 27.04.2018

2)     zakończenie rocznych zajęć - 22.06.2018

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH ( system stacjonarny)

1)     w semestrze  I, w semestrze III, w semestrze V - 12.01.2018

2)     w semestrze  II , w semestrze IV - 22.06.2018

3)     w semestrze  VI - 27.04.2018

3.     SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (system zaoczny):

1)     w semestrze  I, w semestrze III - 12.01.2018

2)     w semestrze  II, w semestrze IV - 24.06.2018

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2017-31.12.2017

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 04.09.2017-15.12.2017

II semestr - 18.12.2017-27.04.2018

2     w  klasach I – III

I semestr - 04.09.2017-12.01.2018

II semestr - 17.01.2018-22.06.2018

V.   Ferie zimowe - 31.01.2018-11.02.2018

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE - 19 - 21 marzec 2018 r.

VII. Wiosenna przerwa świąteczna - 29.03.2018–03.04.2018

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - zarządzenie dyrektora

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE

Klasy:  III A,III B, III C - 04.05. 2018- 31.05.2018

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

I.  Zebrania informacyjno-organizacyjne - 13.09.2017

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.17:00

2.     spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych: IVA, IVB, IVC z dyrektorem szkoły w auli, przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów  - godz.17:30

3.     spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00

( klasy I. i klasy maturalne po spotkaniu w auli),

a.     omówienie zmian organizacyjnych i prezentacja Statutu CKZiU w Chorzowie

b.    prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2016/2017

c.     omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

d.    zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego ( Statut TE, program wychowawczy, program profilaktyki, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

e.     przedstawienie „ Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

f.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

g.    przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

h.     krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2015/2016, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

Zebranie Rady Rodziców  – 28.09.2016 - godz.17:00.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I-III, konsultacje dla

       rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu  

       kształcenia zawodowego) - 22.11.2017

 1. szkolenie dla  rodziców – aula godz.16:30
 2. spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

 1. zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 13.12.2017

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K171 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 09.01.2018

1.     1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas ( m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2016/2017) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB,   IVC dotyczące m.in.

    przewidywanych ocen  końcowych – 05.04.2018

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 25.04.2018

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć

       edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 29.05.2018

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 27.06.2018 godz.17:30

  

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     31.08.2017

-        omówienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwał w sprawie  promocji

-        sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły

-        prezentacja wyników i wniosków z realizacji planu nadzoru - cz.II

-        analiza statystyczna wyników egzaminu maturalnego

-        zatwierdzenie „ Procedury korzystania z dziennika elektronicznego w Technikum Ekonomicznym”

-        wnioski do planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017 po przeprowadzonych zebraniach komisji , analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

-        prezentacja projektu kalendarza szkoły na rok 2016/2017 oraz  propozycji przydziału zadań dodatkowych

-        omówienie stanu przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego

-        sprawy bieżące

 

2.     13.09.2017

-        prezentacja Statutu CKZiU i Statutów poszczególnych szkół

-        wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowisk kierowniczych w CKZiU

-        wyrażenie opinii w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć

-        podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

-        opinia w sprawie organizacji pracy szkoły : zatwierdzenie kalendarza CKZiU na rok szkolny 2016/2017, składu zespołów problemowych oraz przydziału zadań dodatkowych

-        prezentacja i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2016/2017

-        przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017.

-        prezentacja harmonogramu egzaminów zewnętrznych oraz harmonogramu egzaminów próbnych

-        sprawy bieżące

 

3.     18.10.2017

-        zatwierdzenie „Planu doskonalenie nauczycieli  CKZiU w Chorzowie na rok szkolny 2016/2017”

-        nowelizacja wewnątrzszkolnych dokumentów

-        prezentacja projektu dokumentu : „ Koncepcja pracy CKZiU w Chorzowie na lata 2016-2020”

-        szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN

  

4.     22.11.2017

-        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego, słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-        analiza i ocena stanu wyposażenia materialno – technicznego szkoły

-        wnioski do planu finansowego na rok następny

-        analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych, propozycje działań naprawczych

-        sprawy bieżące

 

5.     13.12.2017

-        omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników końcowych z zakresu kształcenia zawodowego uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych/końcowych  ocen klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

 

6.     09.01.2018

-             omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-             podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-             podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz promocji na semestr programowo wyższy

-             egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych

-             omówienie wyników egzaminów próbnych

-             sprawy bieżące

 

7.     17.01.2018

-        analiza wyników nauczania i zachowania  za I semestr, uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze

-        ocena realizacji planu pracy CKZiU i planu nadzoru pedagogicznego za I semestr

-        analiza stanu bezpieczeństwa w szkole ( m.in. przyczyny wypadków )

-        analiza stanu zdrowotnego i kondycji psychofizycznej uczniów

-        sprawy bieżące

 

8.     okres rekolekcji

-        szkolenie rady pedagogicznej

-        szkolenia w ramach komisji przedmiotowych

 

9.     23.04.2018

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych , ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

 

10.  25.04.2018

-        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

-        organizacja egzaminów zewnętrznych

-        projekt arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

-        sprawy bieżące

 

11.  29.05.2018

-        opinia w sprawie programów nauczania na nastepny rok szkolny

-        omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej

-        analiza przewidywanych ocen rocznych

-        sprawy bieżące

 

12.  18.06.2018

-        omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego

-        uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, podjęcie uchwał o promocji uczniów oraz o promocji z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

-        organizacja egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

-        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy   Liceum dla  

-        Dorosłych oraz promocji na semestr programowo  wyższy

-        egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych

 

13.  26.06.2018

-        analiza wyników klasyfikacji rocznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym

-        podsumowanie pracy zespołów zadaniowych, wnioski do dalszej  pracy

-        sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

-        rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZYCH

 TECHNIKUM EKONOMICZNE

ZARZĄDZENIE NR  12/2017

Dyrektora  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie

z dnia 29 września 2017r.

w sprawie wprowadzenia w szkole dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.( Dz.U. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego), zarządzam, co następuje:

 § 1.

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w dniach:

 1. 10 stycznia 2018 – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie,

 1. 11 stycznia 2018 - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 2. 30 kwietnia 2018, 2 maja 2018, 1 czerwca 2018 - dni pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 3. 4 maja 2018, 7 maja 2018, 8 maja 2018 - pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego , matematyki , języka angielskiego.

§ 2.

W dniach o których mowa w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramami organizacji pracy szkoły w tych dniach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Chorzów, 29 września 2017

 

Organizacja próbnego egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 kwalifikacja A.36

klasa 4a

09.11.2017 r. (czwartek) – część pisemna

 Czas trwania: 60 minut

Odbiór materiałów: 755 gabinet Dyrektora Szkoły

Rozpoczęcie egzaminu: godz. 800

Po zakończonym egzaminie lekcje zgodnie z planem.

08.11.2017 r. (środa) – część praktyczna

 Czas trwania: 180 minut + 10 minut

 Odbiór materiałów: 1130  gabinet Dyrektora Szkoły

 Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1145

 Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne.

W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty.

kwalifikacja T.14

klasa 4b

09.11.2017 r. (czwartek) – część pisemna

 Czas trwania: 60 minut

 Odbiór materiałów: 1035 gabinet Dyrektora Szkoły

 Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1045

 Po zakończonym egzaminie lekcje zgodnie z planem.

06.11.2017 r. (poniedziałek) – część praktyczna

 Czas trwania: 150 minut + 10 minut

 Odbiór materiałów: 1130  gabinet Dyrektora Szkoły

 Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1145

 Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne.

W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty.

kwalifikacja A.32

klasa 4c

07.11.2017 r. (wtorek) – część pisemna

 Czas trwania: 60 minut

 Odbiór materiałów: 755  gabinet Dyrektora Szkoły

 Rozpoczęcie egzaminu: godz. 800

 Po zakończonym egzaminie lekcje zgodnie z planem.

09.11.2017 r. (czwartek) – część praktyczna

 Czas trwania: 120 minut + 10 minut

 Odbiór materiałów: 1230  gabinet Dyrektora Szkoły

 Rozpoczęcie egzaminu: godz. 1240

 Egzamin kończy w tym dniu zajęcia edukacyjne.

W każdym dniu zdający zgłaszają się w salach z dowodem osobistym.

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym wkładem oraz może mieć kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2017/2018 TECHNIKUM EKONOMICZNE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 Sesja 1.

styczeń – luty 2018:  K181

Część pisemna - 11 stycznia 2018 r.

godz.1000:    A.30, A.35 , A.18, A.68

godz.1200:    A.22, A.36, T.14

godz. 1400 :  A.32

Część praktyczna - 10 stycznia 2018 r. - dokumentacja: 

godz.900:    A.31, A.68, T.13

 godz.1300:  A.32, T.14

 godz.1600:  A.30

Część praktyczna:  dokumentacja na komputerze

 16 stycznia 2018r.  A.22   godz. 1500

 18 stycznia 2018r.  A.35  godz.  900

 19 stycznia 2018r.  A.36  godz.  900, godz.1500.

Data ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw: 23 marca 2018 r.

 

Sesja 2.

Czerwiec - lipiec 2018:  K182

Część pisemna  - 19 czerwca 2018 r.

 godz.1000:    A.18, A.30, A.35, A.68, E.12, T.13

 godz.1200:    A.31, A.36, T.14

 godz. 1400 :  A.32, A.65

 

Część praktyczna  - 26 czerwca 2018 r. – dokumentacja („d”): 

 godz.900:    A.31,A.68, T.13

 godz.1300:  A.32, T.14

 godz.1600:  A.30

 

Część praktyczna :  dokumentacja na         komputerze („dk”)

 Od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.:

 A.35, A.36, A.65

 

Część praktyczna :  wykonanie („w”)

 Od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.: A.18

 

Część praktyczna :  wykonanie na komputerze          („wk”)

 Od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.: E.12

           

Data ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw:    31 sierpnia  2018 r.

 

  PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 1. mgr M.Stryjecka – przewodnicząca KPO
 2. mgrJ.Płaza – przewodnicząca KPZ
 3. mgr A. Goł – protokolant rady pedagogicznej
 4. mgr Michał Seget  - kierownik szkolenia praktycznego, koordynator GUTW
 5. mgr I.Niemczykowska – opiekun samorządu szkolnego,      
 6. mgr K. Kołodziej – koordynator współpracy z uczelniami wyższymi
 7. mgr L.Sojka – koordynator egzaminu maturalnego, opiekun Klubu Europejskiego
 8. mgr Edyta Strzelczyk– koordynator ds. konkursów, olimpiad; koordynator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 9. mgr J. Przybytek – opiekun szkolnej gazetki
 10. mgr B. Kozera - opiekun strony internetowej
 11. mgr A. Mandzewska – koordynator ds. wdrażania platformy „ Moodle”
 12. mgr R.Głowoc, mgr A.Mandzewska, mgr B.Kozera – dziennik elektroniczny 

 

Wychowawcy klas:

Klasa I A – mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa I B – mgr Katarzyna Hojda

Klasa I C – mgr Edyta Strzelczyk 

Klasa II A  - mgr Bożena Marcisz

Klasa II B  - mgr Lucyna Sojka

Klasa II C – mgr Justyna Dobrzyńska - Pietrek

Klasa III A – mgr Anna Mandzewska

Klasa III B  - mgr Lucyna Nieśpiałowska

Klasa III C – mgr Barbara Kozera

Klasa IV A – mgr Mariola Stryjecka

Klasa IV B – mgr Justyna Przybytek

Klasa IV C – mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE:

 • Ekonomik na praktyce zawodowej we Włoszech” – H.Łoskoczyńska 
 • „Być przedsiębiorczym: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – R.Pisarczyk 
 • „ Nowe horyzonty edukacji filmowej” – projekt USWPS w Katowicach - J. Dobrzyńska–Pietrek, Agata Bielica 
 • „ Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” – projekt CEO – I. Niemczykowska, L. Sojka, mgr M. Seget 
 • „ Akcja Edukacja” – projekt PAH - J. Dobrzyńska–Pietrek, Agata Bielica 
 • „Lekcje z ZUS-em” – I.Marczyńska, K.Kołodziej 
 • „ Dzień przedsiębiorczości” - R.Pisarczyk  
 • „Ocalić od zapomnienia” – J.Dobrzyńska-Pietrek

 

Priorytety Dyrektora CKZiU w Chorzowie w roku szkolnym 2017/2018:

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego w klasach pierwszych Technikum Ekonomicznego. 
 1. Przygotowanie  do egzaminów zewnętrznych uczniów i słuchaczy KKZ (zdawalność i średnie wyniki  wyższe od wyników  w OKE Jaworzno i w kraju). 
 1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej. 
 1. Upowszechnienie i rozwój różnych form kształcenia ustawicznego (dalsze rozszerzenie oferty CKZiU). 
 1. Wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Realizacja zadań w ramach wzmacniania roli wychowawczej szkoły. 
 1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. 
 1. W zakresie ewaluacji wewnętrznej wymaganie: 

 

„UCZNIOWIE  SĄ AKTYWNI”

  

  TECHNIKUM EKONOMICZNE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Terminy spotkań z rodzicami:

13 września 2017 – zebranie informacyjno-organizacyjne

22 listopada 2017 – śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVB, IVC

13 grudnia 2017 – podsumowanie klasyfikacji

 za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVB, IVC

10 stycznia 2018 – podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

4 kwietnia 2018 – zebranie rodziców uczniów klas IVA,IVB, IVC dotyczące m.in. przewidywanych ocen końcowych

23 kwietnia 2018 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

29 maja 2018 – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych ocen rocznych

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

27 września 2017 -  godz. 17.30

22 listopada 2017 -  godz. 17.30

09 stycznia 2018 -  godz. 17.30

25 kwietna 2018 -  godz. 17.30

27 czerwca 2018 -  godz. 17.30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

  

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech